צוואות וירושות
 
צוואות וירושות
 
להלן, סקירה קצרה של המשפט הישראלי, ביחס לצוואות וירושות:
 
מהו "עזבון" ?
עזבון הוא כל רכושו של האדם שנפטר, שהותיר אחר לכתו וכולל נכסים מוחשיים כגון דירה, רכב או כספים כמו גם נכסים בדמות קניין רוחני כגון תמלוגים, זכויות יוצרים וכו'.
 
מהי "ירושה" ?
 במובן של חוק הירושה, ירושה היא הפעולה המשפטית של העברת עזבון הנפטר ליורשיו.
  כיצד ניתן להעביר ירושה? ע"פ דין בישראל ניתן להעביר ירושה ב2 דרכים:
 
1. ע"פ צוואה;
2. ע"פ דין (ככל שאין צוואה ברת תוקף).

העברת ירושה בדרך של צוואה:
 
מהי "צוואה" ? צוואה הינה מסמך משפטי בו מורה אדם בחייו, מה ייעשה ברכושו לאחר לכתו, אשר יהא בר תוקף - אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין ולא נפל בו כל פגם שלא ניתן לתיקון.
 
בחייו, אדם יכול לקבוע בצוואה מי יהיו יורשיו ומה יהיה אופן חלוקת רכושו בין אותם יורשים. אדם יכול לשנות את הוראות צוואתו, כמה פעמים שיבקש, לבטלה ואף לרשום חדשה.
 
חשוב לדעת כי הצוואה האחרונה שנרשמה בזמן תהיה הצוואה המחייבת ותבטל כל צוואה שקדמה לה בזמן.
עוד חשוב לדעת כי ככל שלא נרשמה צוואה או שאין צוואה ברת תוקף (מחמת טעות או פגם), יחולק העיזבון, ע"פ הוראות חוק הירושה.
 
חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות תקפות –
 
א. צוואה בכתב יד -  מסמך שנערך ונחתם ע"י אדם, המורה מה ייעשה ברכושו לאחר לכתו.            
חשוב לדעת כי כתיבת צוואה בדרך זו, ללא סיוע עורך דן הבקיא בתחום, אינה מומלצת שכן ליקויים או חסרים בצוואה, עלולים לפגום בתוקפה ובית המשפט עלול לבטלה.
 
ב. צוואה בעדים - נכתבת ע"י עורך דין המתמחה בתחום, נחתמת ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים.
צוואה בעדים הינה הצוואה השכיחה והמומלצת ביותר !
 
ג. צוואה בפני רשות -  נעשית בעל פה בפני אחד מהגורמים המנויים בסעיף 22 לחוק הירושה : שופט ,רשם או נוטריון, תוך רישום פרוטוקול, ואותו גורם מורשה מאשר כי הצוואה נעשתה בפניו.
 
ד. צוואה בעל פה / "שכיב מרע" –  הינה צוואת אדם העומד אל פני מוות ונעשית בעל פה בפני 2 עדים, אשר עורכים את דבריו בכתב ומפקידים את המסמך שערכו, אצל הרשם לענייני ירושה במועד סמוך ככל שניתן ללמועד אמירת הדברים ע"י המצווה. ככל שהמצווה נותר בחיים, צוואה זו תפקע בחלוף חודש מהרגע בו הוסר החשש לחייו.
 
 
מה זו צוואה הדדית ?
 
צוואה הדדית זו צוואה שנערכת ע"י בני זוג במשותף במטרה שרק לאחר פטירת שניהם, יוכלו הילדים המשותפים או היורשים החוקיים לרשת את העיזבון המשותף. בצוואה הדדית נקבעות הוראות זהות שיחולו לגבי שני בני הזוג, לאחר פטירת כל אחד מהם, כאשר בדרך כלל ייקבע כי  לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים יירש את כל רכושו של זה שנפטר. צוואה הדדית חשובה לבני זוג אשר להם יש ילדים לא משותפים או לכל מי שמבקש להמשיך ולהחזיק ברכוש המשותף שלו ובן זוגו, כל עוד הוא בחיים. חשוב להדגיש כי ללא צוואה הדדית, יכולים היורשים החוקיים (כגון ילדיו של בן הזוג שנפטר) לדרוש את חלקם בעיזבון ולעיתים תוך דרישה להוצאת בן הזוג שנותר בחיים מהבית לצורך מכירתו. צוואה הדדית מובטחת מפני שינויים שכן מי שרוצה לשנות צוואה הדדית בעוד בן זוגו בחיים, חייב להודיע על כך בכתב לבן הזוג, כתנאי לכל שינוי בצוואה המשותפת.
 
אילו פגמים בצוואה יכולים להביא לביטולה ?
 
כפי שהוסבר לעיל, ליקויים או חסרים בצוואה, עלולים לפגום בתוקפה עד כדי ביטולה. ישנם ארבעה סוגי פגמים הפוסלים צוואה:
 
1. פגם בכשירות המצווה – זהו פגם המיוחס לכשירות המצווה עצמו, מבחינת גילו (קטין) וצלילות דעתו.
2. פגם צורני בצוואה – זהו פגם או חוסר בצוואה עצמה, כגון תאריך חסר, או בעיה בחתימה.
3. פגם הנוגע להוראת הצוואה –  החוק קובע מספר הוראות צוואה שאין לקיימן, כך למשל, היא הוראת צוואה המזכה את מי שנטל חלק בעריכתה .
4. פגם הנוגע לנסיבות עריכת הצוואה – זהו פגם לנסיבות שבהן נערכה הצוואה המלמדות על היעדר רצון חופשי (איום, מרמה, השפעה בלתי הוגנת וכו').
 
 
כיצד ניתן לבטל צוואה ?
 
אדם רשאי לבטל צוואתו, מפורש באחת הדרכים המפורטות למעלה לעשיית צוואה (בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בע"פ), על ידי השמדתה  ואף באופן משתמע, ע"י עריכת צוואה חדשה.
 
 
כיצד ניתן לממש צוואה ?
 
כדי לפעול למימוש צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה. "צו קיום צוואה" הינו צו שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה המקנה לצוואה תוקף של פסק דין.
בקשה למתן צו לקיום צוואה יכול להגיש כל אחד מהיורשים על פי הצוואה, או מנהל העיזבון המצוין בצוואה או יורש של יורש שנפטר אחרי המנוח, עפ"י צו ירושה/ קיום צוואה של אותו יורש. הודעה על הגשת הבקשה תתפרסם בעיתון יומי וברשומות וניתן להגיש התנגדות במועדים הקובעים בחוק.
 
אם צוואה מתייחסת רק לחלק מנכסי המנוח, צו קיום הצוואה יהיה תקף רק לגבי נכסים אלו וביחס לנכסים אחרים של העיזבון שאינם נזכרים בצוואה, אלו יחולקו על פי דין  באמצעות צו ירושה.
 
 
העברת ירושה על פי דין
 
מהי "ירושה על פי דין" ? אם אין צוואה, העברת הירושה תיעשה על פי הדין הישראלי כאשר החוק מגדיר מיהם היורשים ומה הסדר שבו יחולק רכושו של הנפטר.
 
כך למשל, ככל שהמנוח הותיר אישה וילדים, הירושה תחולק שווה בשווה בין אשת המנוח וילדיו. בן או בת הזוג של המנוח, זכאי/ת למחצית מהירושה והילדים זכאים ביחד (ובאופן שווה ביניהם) למחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש, יהיה זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת רכבו של המנוח ואלמנת המנוח תהא זכאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון. במידה והמנוח הותיר אישה, ללא ילדים, תחולק הירושה שווה בשווה בין אשת המנוח והוריו. באם המנוח הותיר אחריו אישה ללא ילדים וללא הורים, תחולק הירושה באופן שבו אשת המנוח תקבל שני שליש מהעיזבון והשליש הנותר יחולק בין אחיו של המנוח.
במקרה שבו המנוח הותיר אישה, ללא ילדים, הורים או אחים, בן הזוג יירש את כל העיזבון. במידה והמנוח לא היה נשוי ואין לו ילדים, הורי המנוח, אחיו ואחיותיו יתחלקו בכל העיזבון. במקרה שבו, המנוח לא הותיר אישה ויש לו ילדים, ירושתו תתחלק שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה תתחלק בין נכדיו. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו, חלקו של הילד שנפטר יחולק בין נכדיו בחלקים שווים.
 
 
כיצד ניתן לקיים לחלק ירושה על פי דין ?
 
על מנת לקדם חלוקת ירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדין אצל רשם הירושות, באזור מקום מגוריו האחרון של המנוח . "צו ירושה" הוא צו שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה ומסדיר את חלוקת העיזבון. צו הירושה קובע מיהם היורשים על פי דין אך אינו מפרט כיצד יש לחלק את העיזבון ביניהם.
 
 
כיצד מגישים התנגדות למתן צו ירושה ?
 
במקרים שבהם יש עילה להתנגד למתן צו ירושה, כגון, אם ידוע על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא פורטו בבקשה לצו  ירושה, ניתן להגיש התנגדות תוך 14 יום ממועד פרסום דבר הגשת הבקשה בעיתון.
ההתנגדות תוגש לרשם לענייני ירושה. לאחר הגשת ההתנגדות, התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה ובמקרה של הסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר, ניתן להעביר הבקשה לביה"ד הרבני על מנת שזה יכריע בבקשה.